Trinity United Methodist Church
Sunday, November 23, 2014